Generalforsamling er Kunstgruppens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned.

Referat fra de seneste geralforsamlinger ses nedenfor:

Generalforsamling den 18.2.2019

Kunstgruppen Silikone

Generalforsamling på Tranum Strandgård den 18.2.2019

28 mødt incl bestyrelsen.

Valg af dirigent: Birgit Stokbro

Bestyrelsens beretning: Beretningen blev gennemgået af Gerda Tranberg. Beretningen blev godkendt.

Årsregnskabet: Regnskabet blev gennemgået af Ellen Nørmølle, kasserer. Regnskabet blev  godkendt.

Valg af revisor: Helle Christiansen blev foreslået og herefter valgt.

Fastsættelse af næste års kontingent: Ellen Nørmølle foreslår, at vi fortsætter med 300 kr pr år. Hvis man melder sig ind i sidste halvår, er kontingentet 150 kr. Husstandsmedlemsskab for et par er 450 kr. Det giver dog kun en stemme,  dobbelt pris hvis to stemmer ønskes. Vedtages enstemmigt.

Indkomne forslag

a: Lissen: Skal vi have et tema til vores fælles udstilling på Bratskov? Drøftelse og derefter afstemning.Ingen tema - 2 stemmer. Tema og nogen udenfor tema: 7 stemmer. Tema hvert år - 2 stemmer. Tema hver andet år: 17 stemmer og altså vedtaget.

b: Jytte foreslår at Silikone ændrer navn. Grundig drøftelse og derefter afstemning. Afstemningsresultat: ja: 14 stemmer. nej: 9 stemmer. blanke: 5 stemmer. En gruppe skal nedsættes til at finde et nyt navn. Gruppen: Karen Gudjohnsen, Gerda Tranberg, Jytte Vad, Elsebeth Vibe, Gitte Jul, Helle Lysgaard Søgaard. Minimum tre navne som forslag, ligeledes logo, og promovering af gruppen.Dette skal forelægges sammen med en ny afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

*Notat, se nedenfor

 c: Jytte foreslår vejledning iht at lægge billeder ind på sin side på hjemmesiden. Ann lægger manual ind. Gerda undersøger mht koda afgift ifm musik.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  Gerda Tranberg og Helle Lysgaard Søgaard er på valg. Begge modtog genvalg og lev valgt. Suppleanter Lillian Hansen og Birthe Bjerre er på valg. Birthe Bjerre modtog genvalg og valgtes til 1. suppleant. Connie Nordholt stillede op og blev valgt til 2. suppleant.

Gennemgang af aktiviteternes tovholdere:

Croquis. Fortsætter

Modelmaleri: fortsætter

Tekstildesign: fortsætter.

Decoupage: fortsætter

Temamaledage: fortsætter

Kunsthistorie: fortsætter

Kreativ dag: fortsætter

Udstillingsudvalg for den fælles Bratskovudstilling: fortsætter

Udstillingsudvalg for påskeudstilling på Bratskov: fortsætter

Kunsttur udvalg: fortsætter

Hjemmesideudvalg: fortsætter

Festudvalg: Herdis, Lillian Nøhr, Birthe Bjerre. Annie-Kate melder sig til

Det lille sommergalleri: Gitte Jul                 

Evt:

Ellen foreslår at der lægges sedler, som vi skriver os på når vi bruger lejligheden.  Så vil vi få en opkrævning i stedet for at betale 30 kr hver gang.

Karin spørger om der er mulighed for mobilepay. Det koster 1.000 kr at oprette pga vi er en forening. Det vil være for dyrt, så det er der ikke stemning for.

Charlotte: Er der noget nyt med galleriskinner på Bratskov? Det oplyses, at Helle Bak Andreasen stræber efter, at det skal være færdigt til påske.

Annie-Kate hvad gør man, hvis man ønsker eller har forslag til undervisning? Så ringer man til Gerda Tranberg

Dirigent: tak for god ro og orden.

Ref:

Helle Lysgaard Søgaard

*Notat:

Bestyrelsen har den 4.3. drøftet generalforsamlingens punkt vedr. navneændring og har taget følgende stilling: Da vedtægtsændringer/navneændring skal vedtages med 2/3 dels flertal – der var 14 jastemmer ud af 28 fremmødte – er forslaget om navneændring faldet. Medlemmer kan fortsat til enhver tid tage forslaget op igen på en ordinær generalforsamling eller der kan af mindst en tredjedel af medlemmerne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes §9 og §10. (foreningens vedtægter kan også ses på vores hjemmeside) 

§9 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af enten formanden, et flertal i bestyrelsen eller af mindst en tredjedel af foreningens medlemmer. Indkaldelse sker på samme måde som ordinær generalforsamling.

§10 Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer sker ved at mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer på to generalforsamlinger stemmer for et forslag om vedtægtsændringer. Forslaget om vedtægtsændringen skal fremgå af indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling den 28.8.2018

12 personer var fremmødt.

Dagsorden for mødet:

1.       Valg af dirigent: Jytte Søgaard Vad er valgt

2.       Valg af referent: Helle Lysgaard Søgaard er valgt

3.       Evaluering af udstillingen KunstEvent 2018

De tilstedeværende drøftede indholdet af det udsendte evalueringsskema

  1. Er dit helhedsindtryk af udstillingens fremtoning godt? Ja, det var der enighed om
  1. Er dit helhedsindtryk af ferniseringen god? Alle var enige om, at det var en god fernisering og stor ros til Maries performance.
  1. Var rumfordelingen mellem kunstnerne god? Ja, ingen kommentarer.

4. Er det godt at have gæsteudstillere med? Der var stor opbakning til at have gæsteudstillere med, da udstillingen dermed blev mere alsidig og rummelig.

5. Er det godt at have et fælles tema? Her var tilslutningen overvejende ja, men der var også usikkerhed

6. Er det godt tidspunkt på året at lægge udstillingen? Der var bred enighed om, at udstillingen vil ligge bedre om efteråret, idet det tydeligvis ikke var lykke at trække feriegæster ind til Brovst. Efterårsferien blev drøftet som et muligt tidspunkt næste år.

7. Besøgstal og reklame? Alle var enige om, at besøgstallet var ringe og at der fremover bør satses betydeligt mere på opreklamering af udstillingen. Det blev nævnt, at vi også hver især kan reklamere for udstillingen og f.eks. uddele foldere.

8. Er det godt at have musikindslag?  Måske er det bedre at musikken placeres til ferniseringen. Men hvis musikprogrammet promoveres bedre, kan det måske tiltrække publikum.

9. Er det godt at have aktiviteter for børn? Ideen er god, men der var ikke mange børn til aktiviteten. Hvis udstillingen flyttes til efterårsferien, vil det måske kunne trække flere til.

10. Er det godt at have café? Alle gik ind for at have café.

11. Er det godt at have lotteri? Der var en overvejende stemning for at afholde lotteri. Ellen Nørmølle, vores kasserer oplyste, at gaverne til lotteriet faktisk kun må svare til ca. 200 kr for ikke at være skattepligtige. 

Man kan eventuelt friholde gæsteudstillere fra at donere gaver til lotteriet.

12. Er det godt at have udsalg? På mødet var der en overvejende stemning for ikke at afholde udsalg. 

13. Var informationerne fra kunstudvalget tilfredsstillende? Der var god tilfredshed.

Dette var evalueringen – endelige beslutninger lægges op til det nye udstillingsudvalg.

4.       Stillingtagen til bestyrelsens forslag vedr. udstillinger arrangeret af foreningen.

Bestyrelsen foreslår at Kunstgruppen Silikone i samme ånd som alle tidligere år, fortsætter med at afholde fælles udstilling på Bratskov – i efteråret eller 1. weekend i august. Samt at Kunstgruppen Silikone desuden er arrangør af Påskeudstillingen på Bratskov i form af, at en gruppe på 7 frivillige medlemmer af Kunstgruppen Silikone står for at arrangere og afholde Påskeudstillingen på Bratskov, så denne bærer traditionerne fra de tidligere års udstillinger videre og således at påskeudstillingerne i form, indhold, standard og niveau videreføres. De 7 frivillige kan i begrænset omfang medvirke med egne værker på påskeudstillingen.

Som frivillig forpligter man sig kun til medvirken ved 1 påskeudstilling, da en vis rotation blandt medlemmerne er ønskværdig, men medvirken ved flere påskeudstillinger er naturligvis også muligt.”   

Bestyrelsens forslag blev drøftet og blev enstemmigt vedtaget

5.       Eventuelt.

Ellen Nørmølle, Gitte Jul og Karin Coermann meldte sig til udvalget for Bratskovudstillingen.

Senere er Jette Crandal kommet til.

Charlotte Andersen og Gerda Tranberg meldte sig til udvalget for påskeudstillingen.

Senere er Poul Christensen kommet til.

Dirigenten takker for god ro og orden 

Referent Helle Lysgaard Søgaard

 

Generalforsamling på Tranum Strandgård den 13. februar 2018.

 23 deltagende incl. bestyrelsen. Afbud fra 3 deltagere og foredragsholderen fra Butik Rammen. 


1. Valg af dirigent: Herdis blev valgt

2. Årsberetning ved formand Gerda Tranberg.: Godkendt

3. Årsregnskab ved Ellen Nørmølle: Godkendt

4. Valg af revisor: Jørgen Hejesen blev genvalgt

5. Fastsættelse af næste års 2018 kontingent: 300 kr

6. Indkomne forslag: A. Tanker fra tænketanken. Nyt udvalg? Medlemmerne kan komme med gode ideer som de kan aflevere til tænketanken. Gruppen beholdes indtil næste år. Herdis, Karen-Marie, Jens Jørgen og Margit.

B. Bestyrelsen foreslår to årlige kunstforedrag det kunne nok trække folk til med et rigtig godt foredrag. Man kan slå sig sammen med LOF, både reklamemæssigt og med økonomisk fordel. Måske sammen med galleriet på TS. Men det kræver at vi kan finde et par tovholdere. Man kan henvende sig til tænketanken hvis/når man kommer på gode ideer. Det kunne være spændende med nulevende kunstnere der kan komme og fortælle. Ikke kun drevne foredragsholdere. Tænketanken tilbød sig som tovholder.

C. Bestyrelsen foreslår at interesserede kan lave galleri synkront med Strandgården. Aftalt med Birthe Holmgård og det er ok vi gør det. Vagt på skift. Opbakning fra medlemmerne. Det skal mailes ud og finde ud af hvor mange der er interesserede i at deltage. Der skal findes en tovholder til denne gruppe. Gitte Juul og Ellen Nørmølle er tovholdere.

D. Påskeudstilling på Bratskov. Silikonegruppen er blevet opfordret til fremover at overtage påskeudstillingen på Bratskov, da den eksisterende gruppe er opløst. Der bliver ingen udstilling i 2018. Hvad siger medlemmerne på generalforsamlingen?

Det var en lang og grundig drøftelse for og imod forslaget. Der foretages håndsoprækning / afstemning for flytning af udstilling til påske med start fra 2019. Alle på generalforsamlingen på nær et medlem stemte for.


1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Jette Crandal og Ellen Nørmølle. Begge modtager genvalg. Godkendt :) Gitte Juul stiller op som bestyrelsesmedlem. Godkendt Lillian Hansen stiller op som suppleant. Godkendt Birthe Bjerre stiller op som suppleant. Godkendt

2. Gennemgang af organisationsplan:

 

Tovholdere der evt. gerne vil skiftes ud:

Lillian Nøhr, vil gerne melde sig ud af festudvalget/sommerfesten da hun ikke synes rammerne er ok på TS. Hun vil gerne blive i udvalget hvis sommerfesten bliver holdt hos hende. Herdis Lau bliver i festudvalget. Birthe Bjerre vil også gerne være med i festudvalget. Festudvalget: Herdis, Birthe, Lillian

Udstillingsudvalget Charlotte, Ellen og Gerda søger et medlem mere til fællesudstillingen. Karin Coermann melder sig som medlem. Lillian Hansen melder sig også.

3. EVT. Margit: vedr. Brovst byfest. Der har været så få. Skal vi fortsætte? vi viser vores ansigt til byfesten, men er det nok til at fortsætte, da der ikke var ret mange besøgende. Der var overvejende stemning for, at vi stopper med at deltage på Brovst byfest.

Karin: en stor ros til hele Silikonegruppen og den aktivitet der er kommet.

Tak for god ro og orden :)

Referent: Helle Lysgaard Søgaard

 

 

Generalforsamling den 16.2.2017 på Skovsgård Hotel

Aftenens program:

TEMA: ”Hvorfor og hvordan kommer vi ud med vores kunst”.

Hvilken betydning har det at få sin kunst ud? v. Gerda Tranberg.

Vi vil alle gerne blive bedre og lære nyt. Interaktion og kommentarer m.m., som man kan opnå på kunstmesser, udstillinger m.v. er vigtigt - det giver ny energiBlandt gode muligheder for at komme frem med sin kunst er også internettet. Hvordan gør man så det?

Oplæg om dette ved Lone Bruun, Bruuns Atelier, Hals. (Se vedhæftet)

Det påtænkes at følge Lones oplæg op med et kursus, hvor man kan få individuel hjælp til at komme videre med at oprette sig på nettet – facebook og instagram samt et kursus i oprettelse af hjemmeside.  

Efter oplægget blev heftet om udstillingsmuligheder præsenteret (ses på hjemmesiden).

Efter dette blev der serveret kaffe, boller og kage m.m. Sangheftet kom frem og vi sang et par sange.

Generalforsamling:

1. Valg af dirigent: Birgit Stokbro

 Referent: Jette Crandal

2. Bestyrelsens beretning: Denne blev gennemgået af Gerda Tranberg. (se beretningen på hjemmesiden). Der blev stillet spørgsmål om mulige faste undervisningslokaler på skoler eller andre egnede steder. Ideer om Halvrimmen og Skovsgård skoler. Disse kan dog kun bruges efter skoletid, hvor det kan være et problem med belysningen. Øland medborgerhus blev foreslået. Desuden forslag om Tranum Strandgaard, hvor der er gode forhold. Der blev nedsat et udvalg til at undersøge mulighederne, som består af Karen Marie, Ellen og Ann. Forslag om tilskud til underviser under folkeoplysende vokseundervisning, som kan opnås fra 2018. Beretningen blev godkendt.

3. Årsregnskab. Ellen Nørmølle gennemgik regnskabet. Årets overskud er på 333,00 kr. og egenkapitalen pr. 31. 12. 16 er på 14.499,00 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af næste års kontingent. Forslag om forhøjelse til 300,- kr. med begrundelse i, at gruppen bland andet har et ønske om at kunne få undervisere ude fra. Forhøjelsen vil ske fra 2018.

5. Indkomne forslag. Drøftelse af forslag fra udstillingsudvalget om fællesudstillinger på Bratskov udvidet med bestyrelsens forslag om at skelne mellem 2017 udstillingen og 2018 udstillingen.  (se tidl. udsendte forslag). Det blev besluttet at gå videre med udvalgets forslag om fremover at lave en udstilling kombineret med andre kunstnere og kunstarter samt mere aktivitet så som arbejdende udstilling, cafe m.m. 

6. Gennem gang af organisationsplanen, herunder udvalgene, som nu består af følgende:

Udstillingsudvalget: Charlotte Andersen, Ellen Nørmølle og Gerda Tranberg.

Kunsttur udvalget: Herdis Nielsen, Birgit Stokbro og Jette Crandal.

Festudvalg: Lillian Nøhr og Herdis Nielsen.

It udvalget: Gerda Tranberg og Ann Brix Olesen.

Tænketanken: Margit Poulsen, Jens Jørgen Søgaard, Karen-Marie Mondrup og Herdis Nielsen.

7. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter.

På valg var Gerda Tranberg, Jette Crandal og Lillian Nøhr. Gerda Tranberg modtog genvalg. Jette Crandal og Lillian Nøhr ønskede ikke at genopstille. Til de to nye poster i bestyrelsen blev valgt Helle Lysgaard og Elsebeth H. Sørensen.

Som suppleanter blev valgt Lillian Nøhr og Jette Crandal.

Bestyrelsen består nu af Gerda Tranberg, Ann Brix Olesen, Ellen Nørmølle, Helle Lysgaard og Elsebeth H. Sørensen samt suppleanter Lillian Nøhr og Jette Crandal.

8. Valg af revisor. Jørgen Henrik Hejesen blev genvalgt.

9. Evt.

Opfordring til at alle medlemmer får oprettet en personlig side på Kunstgruppens hjemmeside og at de, der allerede har en side evt. fornyer fotos. 

 Herdis fortæller om gæsteundervisning af Pia Mesterton Grå, som på Tranum Strandgårds galleri vil gennemgå vores billeder lørdag d.25 marts 2017 kl. 13-16.

Birthe Holmgård oplyser, at Pia Mesterton Grå afholder 5 kurser i foråret på Tranum Strandgård. (se Tranum Strandgårds hjemmeside).

Generalforsamlingen sluttede med en sang og dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent Jette Crandal.

                                                 

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 17.3.2016 på Skovsgård Hotel

Kunstgruppen Silikone
Ekstraordinær Generalforsamling
17 marts 2016 kl. 19 på Skovsgård Hotel.
Til stede: 15 medlemmer, som startede generalforsamlingen med kaffe, boller og kage og snak rundt om bordet og med at synge en sang.
Præsentationsrunde, da der var nye medlemmer med til mødet.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent. Jette Crandal blev valgt.
2.Vedtægtsændring af kunstgruppens formålsparagraf 1. Ændringen blev enstemmigt vedtaget, så formålsparagraffens nye ordlyd er:
”Kunstgruppen Silikone henvender sig henvender sig til personer, som er optaget
af at udtrykke sig kunstnerisk- det være sig billedligt, grafisk, skupturelt, fotografisk m.v.
Det er foreningens formål at være rammen om arbejdende grupper for medlemmerne som ved hjælp af inspiration fra hinanden, undervisning fra egne rækker eller udefra, kan udvikle sine kunstneriske udtryksmåder.
Det er endvidere foreningens formål at være rammen om en række sociale og kunstneriske arrangementer så som kunstudflugter, workshops, andre former for sammenkomster m.v.
Foreningen kan tilbyde folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver.
Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.”
Ann undersøger nærmere, hvordan foreningen kan tilbyde folkeoplysende voksenundervisning.
Det almennyttige betyder, at hvis foreningen opløses, skal pengene anvendes almennyttigt. Man må ikke tjene penge på foreningen.
Foreningen er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune.
3.Organisationsplan.
Organisationsplanen for Kunstgruppen gennemgås.
Ansvarsområderne på udvalg og aktivitetsgrupper blev fordelt.
Tovholderne i et ansvarsområde styrer det selv uden hele tiden at spørge bestyrelsen med mindre det drejer sig om penge.
Organisationsplanen står på hjemmesiden.
Hvis nogen har lyst til at lave en ny kunstnerisk gruppe, gør man det bare.
4.Evt.: Ny hjemmeside: Smuk og tiltalende : www.kunstgruppen-silikone.dk
Ann administrerer aktivitetskalender. Gerda administrer de personlige sider på hjemmesiden og medlemslister.
Ann udarbejder en vejledning til hjemmesiden. Der er en dialogboks på hjemmesiden, hvor man kan aftale at mødes, komme med ideer m.v.
Da hjemmesiden er offentlig, skal man dog ikke skrive , hvad som helst.
Hjemmesiden blev godkendt.
Til slut endnu en sang efter en inspirerende og aktiv generalforsamling.
Referent Jette Crandal.

Referat af ordinær generalforsamling den 9.2.2016 på Bratskov

Dagsorden:
1.Valg af dirigent. – Vita Pedersen blev valgt.
2. Formandens beretning. – Godkendt med et par kommentarer.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab. – Godkendt.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var kasserer Ellen Nørmølle, formand Lillian Nøhr og suppleant Birthe Bjerre. Alle tre modtog genvalg.
5. Valg af revisor. Jørgen Henrik Hejesen er genvalgt.
6. Indkomne forslag.
6A. Forslag fra Gitte jul og Vita Pedersen om en organisationsplan for Kunstgruppen.
6B. Forslag til organisationsplan fra Bestyrelsen, Gerda Tranberg, Ann Brix-Olesen og Vita Pedersen arbejder videre med de to forslag.
6C. Forslag om ændring af Kunstgruppen Silikones navn. Forslaget nedstemt.
6D. Forslag fra Vita og Gitte om ændring af foreningens formålsparagraf.
6E. Forslag fra bestyrelsen til ændring af foreningens formålsparagraf.
Det blev foreslået, at de to forslag herefter bliver slået sammen og får denne ordlyd:
"Kunstgruppen Silikone henvender sig til personer, som er engageret i at udtrykke sig kunstnerisk- det være sig billedligt, grafisk, skulpturelt, fotografisk m.v.
Det er foreningens formål at være rammen om arbejdende grupper for medlemmerne, som ved hjælp af inspiration fra hinanden, undervisning fra egne rækker eller udefra, kan udvikle sine kunstneriske udtryksmåder.
Det er endvidere foreningens formål at være rammen om en række so-
ciale og kunstneriske arrangementer, så som kunstudflugter, udstillin-
ger, workshops og andre former for sammenkomster.
Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeop-
lysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver.
Foreningens adresse er til enhver tid den siddende formands adresse".
Forslaget bliver igen fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling d. 17. marts 2016 kl. 19 på Bratskov. Nærmere besked senere.
6F. Forslag fra Gerda om ændring af paragraf 6: Bestyrelse og revisor, således at der tilføjes ”Det samme medlem kan kun vælges til bestyrelsen 2 gange efter hinanden”. Forslaget nedstemt.
Evt. Ann havde oplysning om kurser på Tranum Strandgård Kunst og Kulturcenter, sendt fra Birthe Holmgaard, 5 kurser i år med Pia Mesterton Graae.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17 marts kl. 19 på Bratskov. Nærmere dagsorden følger snarest.

Referent Jette Crandal

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand : Gerda Tranberg
Næstformand: Ann Brix-Olesen
Kasserer: Ellen Nørmølle
Sekretær: Jette Crandal
Medlem: Lillian Nøhr
Suppleant: Birthe Bjerre
Til slut en stor tak til Lillian Nøhr for de mange år som formand, som Lillian
har udført med utrolig energi og stor entusiasme. Tusind tak.