Referat af Generalforsamling i Kunstgruppen Silikone 28. januar 2020

Der var 28 fremmødte medlemmer.

 

1. Valg af dirigent.

Birgit Stokbro blev valgt til dirigent og Connie Nordholt til referent.

 

2. Bestyrelsens beretning. Godkendelse.

Gerda Tranberg gennemgik beretningen, som blev godkendt. (Bilag 1. Bestyrelsens beretning for 2019.)

Forud for godkendelsen var der nogle bemærkninger fra de fremmødte:

Lilian Nøhr ville vide om påskeudstillingen fortsætter og med de 4 tovholdere. Hvilket Gerda bekræftede.

Karin Coermann bemærkede, at det havde været en fornøjelse at udstille i Strandgårdens galleri lokaler.

November er en god måned at udstille i.

Herdis Lau Nielsen bemærkede, at der nu er 9 deltagere i kunsthistoriegruppen, og at der 8.-10. maj afholdes portrætkursus. Holdet er fuldtegnet med 15 deltagere.

Plejehjemmet Solgården har kun lidt plads, og det belev foreslået, at det kun var en kunstner ad gangen, der udstillede der.

 

3. Årsregnskabet. Godkendelse.

Ellen Nørmølle gennemgik årsregnskabet, som blev godkendt. (Bilag 2. Regnskab 2019)

 

4. Valg af revisor.

Helle Christiansen blev genvalgt som revisor

 

5. Fastsættelse af næste års kontingent. 

Foreningens økonomi er så god, at det ikke er nødvendigt at hæve kontingentet, som er 300 kr.

 

6. Indkomne forslag. Forslag bedes være formanden i hænde senest 7 dage før mødet

Der var ingen indkomne forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:    

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Gerda Tranberg, formand. Gitte Jul, næstformand. Ellen Nørmølle, kasserer. Helle Søgaard, sekretær og Jette Crandal.     

På valg var Gitte Jul, Helle Søgaard og Jette Crandal. Helle og Jette ønsker ikke at genopstille. Der ud over ønsker Ellen Nørmølle at trække sig ud af bestyrelsen.   

Bestyrelsen består også af 2 suppleanter: Birthe Bjerre og Connie Nordholt, som begge er på valg. Birthe Bjerre ønsker ikke genopstilling.  Der skal altså vælges 5 nye medlemmer. 

 

De nye medlemmer i bestyrelsen blev Susanne Jakobsen, Birgit Thygesen og Connie Anette Nordholt.

De nye suppleanter blev Helle Brix Froulund og Ellen Nørmølle.

Bestyrelsen konstituerer sig ved næstkommende bestyrelsesmøde.

 

8. Gennemgang af aktiviteter og udvalg samt evt. udskiftning af tovholdere og udvalgsmedlemmer.

Festudvalg:  Julefest; Lillian Nøhr og Herdis Lau Nielsen fortsætter

                     Sommerfest: Lillian Nøhr og Birthe Bjerre afløses af Gitte Jul og Vita Pedersen

Bæredygtighedsudvalget blev nedlagt, da ingen ville være tovholder.

Tekstil/design udvalg:  Gitte Jul afløser Lillian Nøhr

I kreativgruppe, torsdag, er der efter juni en plads ledig, da Connie Nordholt ikke fortsætter som tovholder der. Gruppen løser det internt.

 

Ang. Vagter til påskeudstillingen: Der vil blive afholdt møde for vagterne, og de, der gerne vil være med, melder sig til Gerda. Margit Poulsen, Gitte Jul, Anni Pedersen, Birgit Thygesen og (måske Jette Hallberg) meldte sig.

Ang. Planlægningsgruppen for Silikones efterårsudstilling i november: De, der vil være med i udstillingsudvalget herfor, melder sig til Karin Coermann.

 

9. Evt.

Birgit Stentoft kunne tænke sig foto og navn på medlemmerne på hjemmesiden.

Måske kan vi opfordre de sidste medlemmer til at lægge en side ind på hjemmesiden. Det er frivilligt, om man vil have en side. Bestyrelsen arbejder videre med en løsning.

 

 

Dirigent Birgit Stokbro ___________________________________