Referat af Generalforsamling i Kunstgruppen Silikone 24. august 2021

Der var 18 fremmødte medlemmer.

Inden generalforsamlingen var der hyggeligt samvær med kaffe og kage samt sange fra Højskolesangbogen.

Generalforsamlingen blev indledt af Gerda Tranberg, formand for Kunstgruppen Silikone, som bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent og valg af referent

Birgit Stokbro blev valgt som dirigent og Birgit Thygesen blev valgt som referent.
Birgit (dirigent) startede med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning. Godkendelse

Formanden (Gerda Tranberg) fremlagde bestyrelsens beretning.
Af kommende aktiviteter blev det nævnt, at der planlægges en maleweekend 12. -14. august 2022 i Lille Norge v/Saltum. I anledningen af Jammerbugt Kommunes kulturuge i uge 40 holder Silikone jubilæumsudstilling på Bratskov Hovedgård og i uge 42 holdes Bæredygtighedsudstilling i værkstedet ved Tranum Strandgård.

Beretningen blev godkendt. 

3. Årsregnskabet. Godkendelse

Kassereren (Birgit Thygesen) fremlagde regnskabet for 2020 og Budgettet for 2021.

Regnskab og budget blev godkendt.

4. Valg af revisor

Helle Christiansen blev genvalgt.

5. Fastsættelse af næste års kontingent

Eftersom vores økonomi er god, blev det vedtaget at kontingentet forbliver uændret 300 kr.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Gerda Tranberg (formand), Gitte Jul (næstformand), Birgit Thygesen (kasserer), Connie Nordholt (sekretær), Susanne Jakobsen (arkivar og husalf).

På valg er Gerda Tranberg (genopstiller) og Connie Nordholt (ønsker ikke at genopstille). Bestyrelsen foreslår Vita Andersen som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen består også af 2 suppleanter, som begge er på valg:

Ellen Nørmølle, genopstiller og Helle Brix Froulund som ikke ønsker at genopstille.

Forslag til opstilling til suppleant modtages meget gerne.

Til bestyrelsen blev Gerda Tranberg og Vita Pedersen valgt.

Som suppleanter blev Ellen Nørmølle og Carsten Brix Froulund valgt.

8. Gennemgang af aktiviteter og udvalg samt evt. udskiftning af tovholdere og udvalgsmedlemmer

Gennemgangen blev foretaget under punkt 2 – Bestyrelsens beretning.

Der var følgende kommentarer til aktiviteter og udvalg:

  • Julefrokostudvalget – Herdis ønsker ikke at fortsætte. Der skal derfor findes en der sammen med Lillian kan arrangere julefrokosten. Der prøves at finde en fra multigruppen og hvis det ikke lykkes, sender bestyrelsen en mail ud til medlemmerne for at få en til at melder sig. Bestyrelsen er back-up for arrangementet. (Der er nu bestilt julefrokost på Skovgård Hotel den 4. januar/ref.)  
  • Udstilling på Brovst – der har været en meget lille interesse for at udstille, men vi udstiller der indtil juni 2022. Om det skal fortsætte, drøftes igen på næste generalforsamling. (Gitte og Annie). 

9. Evt.

Der er nedsat en udviklingsgruppe, som har afholdt sit første møde. Gruppen arbejder med at gøre foreningen mere synlig, bl.a. på de sociale medier og med generelt at udvikle foreningen. Idéer og forslag til udvikling af foreningen bliver løbende behandlet af bestyrelsen. Gruppen består af Gerda Tranholm, Jette Crandal, Carsten Froulund, Jytte Søgaard Vad og Birgit Thygesen (tovholder).

Connie fortalte, at man skal være tidligt ude for at få booket plads i booket værkstedet til kurser, så der er nu booket til modelmaleri med Kűlli Suitso 12. marts og Per Just 8.-10. januar.

Et forslag fra den nye udviklingsgruppe var at etablere kurser med andre kunstarter end malerkunsten. Et forslag var et kursus i at arbejde med kunst i grovere materialer. De første skridt er taget og en mulig underviser er kontaktet. Jytte Søgaard Vad arbejder videre med forslaget.